fbpx

Algemene voorwaarden

HEAVENESS is een geregistreerd merk van ID Unlimited B.V. te Lisse, kvk 28059616

Waar HEAVENESS genoemd wordt, kun je ID UNLIMITED B.V. lezen en vice versa.

Wilma Mesman is eigenaar van ID Unlimited B.V. en HEAVENESS en eigenaar van het intellectuele eigendom van dit merk en entiteit, de gelijknamige accounts op social media zoals TikTok, Facebook en Instagram en de Supportgroep.

1 Account

1.1. Om gebruiker, klant of lid te worden van Heaveness producten en/of diensten, registreer je je door een account aan te maken. Hiervoor zijn minimaal je naam en e-mailadres vereist.
1.2. Als je een account aanmaakt of lid wordt, stem je in met de toepassing van deze gebruiksvoorwaarden en alle andere regels voor het gebruik van producten en diensten van Heaveness, waaronder het privacy statement.
1.3. ID Unlimited B.V. is de eigenaar van het merk Heaveness en heeft te allen tijde het recht om je account te blokkeren, onder meer indien je in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden of je de gedrag niet binnen de gangbare normen van fatsoen en respect vallen, of als je de regels van de toepassing waarin je actief bent (bijvoorbeeld een Facebook groep) schendt, of als je berichten worden gerapporteerd door medegebruikers of verwijderd door de voorziening zoals
TikTok, Facebook, Instagram, Whatsapp, etc. Dit kan éénzijdig door ID Unlimited/Heaveness besloten worden en hier is geen discussie of correspondentie over mogelijk.

2 Gedragsregels

2.1. Het is niet toegestaan om grove, beledigende, aanstootgevende of discriminerende uitingen te doen, vertrouwelijke persoonlijke informatie over anderen te verspreiden of om anderszins onrechtmatige inhoud te verspreiden, binnen groepen of social media profielen van Heaveness.
2.2. Het is niet toegestaan om grove, beledigende, aanstootgevende of discriminerende uitingen te doen, vertrouwelijke persoonlijke informatie over anderen te verspreiden of om anderszins onrechtmatige inhoud te verspreiden, buiten de groepen of social media profielen van Heaveness waar je in besloten vorm gebruik van maakt of lid van bent.

3 Intellectuele eigendom, licentie

3.1. De rechten van het merk en het intellectuele eigendom van de Heaveness, alle aanverwante media, publicaties, diensten en producten, berusten bij Heaveness, of haar licentiegevers waaronder ID Unlimited B.V. en Wilma Mesman. Je hebt uitsluitend het recht de Heaveness faciliteiten te gebruiken indien je aan je betalingsverplichtingen hebt voldaan en deze gebruiksvoorwaarden naleeft.
3.2. Behoudens voor zover noodzakelijk is voor normaal gebruik van de Heaveness producten is het niet toegestaan de Heaveness publicaties, onderdelen of aanverwante media, diensten en producten te verveelvoudigen of openbaar te maken, dan wel op enigerlei andere wijze inbreuk
– 2 –
te maken op enig intellectueel eigendomsrecht in verband met de Heaveness publicaties, onderdelen of aanverwante media, diensten en producten.
3.3. Het is niet toegestaan afbeeldingen en teksten te plaatsen waarop je niet zelf het auteursrecht hebt, behalve als je toestemming van de maker hebt. Heaveness is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van derden in verband met overtreding van deze voorwaarde.
3.4. Door een afbeelding of tekst te plaatsen, geef je Heaveness een wereldwijde, eeuwigdurende, niet-exclusieve licentie om de afbeelding of tekst en of gerelateerde applicaties en websites openbaar te maken en te verveelvoudigen, al dan niet in gewijzigde vorm. Heaveness is je daarvoor geen vergoeding verschuldigd.

4 Beschikbaarheid en gegevens

4.1. Heaveness kan de beschikbaarheid van de producten of diensten of onderdelen daarvan op elk moment onderbreken, bijvoorbeeld voor onderhoud.
4.2. Hoewel Heaveness haar best doet om alle data te bewaren en beschikbaar te houden, kan zij niet garanderen dat jouw gegevens en overige gebruikersdata op elk moment beschikbaar zijn, en evenmin dat alle data tegen verlies worden beschermd.
4.3. Heaveness heeft het recht om haar dienstverlening – en daarmee de beschikbaarheid van jouw account – op elk gewenst moment op te schorten of te staken. Indien hier door besluit van Heaveness sprake van is, heb je bij abonnementsvormen, recht op een evenredige teruggave van het abonnementsgeld als de nog te ontvangen lidmaatschapsperiode. Hierbij wordt altijd eerst €150 administratiekosten excl. btw ingehouden, alvorens de resterende periode wordt
uitgekeerd. Concreet betekent dit, als er volgens de aankoop nog 6 maanden abonnement te volgen zijn, jij als gebruiker 6 maanden, minus administratiekosten, retour ontvangt.

5 Aansprakelijkheid

5.1. Aansprakelijkheid voor eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van de Heaveness publicaties, diensten of producten van ID Unlimited B.V., is beperkt tot het bedrag dat de schadeverzekeraar van ID Unlimited B.V. ter zake uitkeert. Indien ID Unlimited B.V. niet verzekerd is voor de betreffende schade of de verzekeraar niet uitkeert, is de aansprakelijkheid beperkt tot het netto totaalbedrag dat ID Unlimited B.V. in de zes maanden voordat de schade intrad van jou heeft ontvangen voor het gebruik van het betreffende product of de dienst.
5.2. Heaveness is niet verantwoordelijk voor de data – waaronder accounts, berichten, posts en gebruikersnamen – die door gebruikers in een account of een programma zijn geplaatst, en aanvaardt daarom ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

6 Diversen

6.1. Heaveness heeft het recht om haar rechten en verplichtingen op grond van deze gebruiksvoorwaarden aan een derde over te dragen.
6.2. Heaveness kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen. Bij belangrijke wijzigingen worden de bij Heaveness geregistreerde gebruikers daarover geïnformeerd.
– 3 –

7 Geschillen

7.1. Op deze overeenkomst en jouw gebruik van de Heaveness publicaties, producten en diensten en aanverwante onderdelen is Nederlands recht van toepassing.
7.2. Alle geschillen over het gebruik, deze voorwaarden of een van de andere diensten en producten van Heaveness zullen, indien ze niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam. Als je niet bij de rechtbank Amsterdam wilt procederen, kun je dat binnen een maand nadat we je schriftelijk op de hoogte hebben gesteld van ons voornemen om bij die rechtbank te gaan procederen aan ons laten
weten. In dat geval is de wettelijk bevoegde rechter alsnog bevoegd.

@Deze gebruikersvoorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 23 februari 2023.