fbpx

Gebruiksvoorwaarden Heaveness-app

1. Account

1.1 Om gebruiker te worden van de Heaveness-app registreer je je door een account aan te maken. Hiervoor zijn minimaal je naam en e-mailadres vereist.

1.2 Als je een account aanmaakt, stem je in met de toepassing van deze gebruiksvoorwaarden en alle andere regels voor het gebruik van de app, waaronder die in de gebruikershandleiding.

1.3 Heaveness B.V. heeft te allen tijde het recht om je account te blokkeren, onder meer indien je in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden, als je als lid van een boom wordt verwijderd of geblokkeerd en als je berichten worden gerapporteerd of verwijderd.

2. Lichtpuntjes

2.1 Lichtpuntjes zijn het in-app-betaalmiddel en alleen geldig binnen de Heaveness-app.

2.2 De betaling van Lichtpuntjes verloopt via Apple (iOS-telefoons) of Google (Android-telefoons). Op deze aankopen zijn tevens de voorwaarden van Apple dan wel Google van toepassing. Lichtpuntjes zijn niet inwisselbaar voor contanten.

2.3 De prijs van Lichtpuntjes en de prijzen van in-app-producten die je met Lichtpuntjes kunt kopen, kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

3. Boom planten en beheren

3.1 Een speciale boom verandert aan het einde van de betaalde periode in een Heaveness-boom, tenzij de betaalde periode verlengd wordt door middel van betaling met Lichtpuntjes.

3.2 De gebruiker die een boom geplant heeft, is beheerder van die boom en kan andere leden van de boom uitnodigen om moderator te worden. Een uitgenodigd lid is pas moderator na acceptatie van de uitnodiging.

3.3 De beheerder van een boom kan een boom verwijderen. Deze beheerder kan het beheer overdragen aan een ander lid.

4. Zichtbaarheid van bomen en berichten

4.1 De beheerder of moderator bepaalt of een boom openbaar, besloten of geheim is.

4.2 Bij een openbare boom kunnen alle gebruikers de boom en de tijdlijn inzien. Alleen gebruikers die lid zijn, kunnen een bericht of accessoire toevoegen. Leden kunnen nieuwe leden uitnodigen en iedereen kan zich aanmelden om bij deze boom te horen.

4.3 Bij een besloten boom is deze op naam vindbaar in de zoekfunctie, maar zijn de boom en tijdlijnen alleen voor leden van desbetreffende boom zichtbaar. Leden van de boom kunnen nieuwe leden uitnodigen en iedereen kan zich aanmelden om lid te worden.

4.4 Een geheime boom is niet zichtbaar of vindbaar in de zoekfunctie. Leden van de boom kunnen gebruikers uitnodigen om lid te worden.

4.5 De beheerder of moderator besluit over acceptatie van gebruikers die zich hebben aangemeld als lid en gebruikers die uitgenodigd zijn om lid te worden.

4.6 Een privébericht is alleen zichtbaar voor de persoon die het geplaatst heeft

5. Berichten en accessoires

5.1 Om berichten en accessoires te kunnen plaatsen, moet een gebruiker lid zijn van de boom.

5.2 Geplaatste berichten verschijnen op de tijdlijn van de boom. Bij het plaatsen van een accessoire verschijnt tevens de omschrijving en tekst ervan op de tijdlijn. Andere leden kunnen met een bericht meeleven en een opmerking erbij plaatsen.

5.3 Accessoires worden, afhankelijk van het type accessoire, in of bij de boom geplaatst. Een accessoire wordt voor een bepaalde duur, zoals vermeld in de shop, in of bij de boom getoond.

6. Verwijdering van bomen, berichten, accessoires, gebruikers

6.1 Een beheerder of moderator kan naar eigen inzicht berichten of accessoires verwijderen, of leden van een boom verwijderen of blokkeren. Een geblokkeerd lid kan zich niet meer aanmelden als lid van de betreffende boom.

6.2 Heaveness B.V. heeft het recht om een boom met toebehoren in zijn geheel te verwijderen, bijvoorbeeld als deze in strijd is met de gedragsregels. Er vindt geen restitutie van bestede Lichtpuntjes plaats en je ontvangt hiervan geen bericht.

6.3 Verwijderde bomen, berichten en accessoires en geblokkeerde profielen kunnen niet hersteld worden.

6.4 In geval van verwijdering van een boom worden alle bijbehorende berichten en accessoires ook verwijderd.

6.5 Over verwijdering van bomen, berichten en accessoires en het verwijderen of blokkeren van gebruikers kan niet worden gecorrespondeerd.

7. Gedragsregels

7.1 Het is niet toegestaan om grove, beledigende, aanstootgevende of discriminerende uitingen te doen, vertrouwelijke persoonlijke informatie over anderen te verspreiden of om anderszins onrechtmatige inhoud te verspreiden, dan wel de app op zodanige wijze te gebruiken dat dit leidt tot overlast voor andere gebruikers of voor Heaveness B.V.

7.2 Als je van mening bent dat een boom, accessoire of bericht in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden, algemene fatsoensnormen of gedragsregels, dien je dit te rapporteren bij de beheerder van desbetreffende boom. De beheerder beslist over het al dan niet verwijderen van het bericht.

8. Intellectuele eigendom, licentie

8.1 De rechten van intellectuele eigendom van de Heaveness-app, alle onderdelen van deze app en aanverwante media, diensten en producten, berusten bij Heaveness B.V. of haar licentiegevers. Je hebt uitsluitend het recht de Heaveness-app te gebruiken indien je deze gebruiksvoorwaarden naleeft.

8.2 Behoudens voor zover noodzakelijk is voor normaal gebruik van de Heaveness-app is het niet toegestaan de Heaveness-app, onderdelen of aanverwante media, diensten en producten te verveelvoudigen of openbaar te maken, dan wel op enigerlei andere wijze inbreuk te maken op enig intellectueel eigendomsrecht in verband met de Heaveness-app, onderdelen of aanverwante media, diensten en producten.

8.3 Het is niet toegestaan afbeeldingen en teksten te plaatsen waarop je niet zelf het auteursrecht hebt, behalve als je toestemming van de maker hebt.Heaveness B.V. is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van derden in verband met overtreding van deze voorwaarde.

8.4 Door een afbeelding of tekst te plaatsen, geef je Heaveness B.V. een wereldwijde, eeuwigdurende, niet-exclusieve licentie om de afbeelding of tekst in de app en gerelateerde applicaties en websites openbaar te maken en te verveelvoudigen, al dan niet in gewijzigde vorm. Heaveness B.V. is je daarvoor geen vergoeding verschuldigd.

9. Beschikbaarheid app en gegevens

9.1 Heaveness B.V. kan de beschikbaarheid van de app of onderdelen daarvan op elk moment onderbreken, bijvoorbeeld voor onderhoud.

9.2 Hoewel Heaveness B.V. haar best doet om alle data in de app te bewaren en beschikbaar te houden, kan zij niet garanderen dat je account, bomen, berichten, accessoires en overige gebruikersdata op elk moment beschikbaar zijn, en evenmin dat alle data tegen verlies worden beschermd.

9.3 Heaveness B.V. heeft het recht om haar dienstverlening – en daarmee de beschikbaarheid van jouw account, bomen, berichten, accessoires en overige gebruikersdata – op elk gewenst moment op te schorten of te staken.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Aansprakelijkheid voor eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van de Heavenes-app of andere diensten of producten van Heaveness B.V., is beperkt tot het bedrag dat de schadeverzekeraar van Heaveness B.V. ter zake uitkeert. Indien Heaveness B.V. niet verzekerd is voor de betreffende schade of de verzekeraar niet uitkeert, is de aansprakelijkheid beperkt tot het netto totaalbedrag dat Heaveness B.V. in de twaalf maanden voordat de schade intrad van jou heeft ontvangen voor het gebruik van de Heavenss-app of, indien je geen betalingen aan Heaveness B.V. hebt gedaan, tot een bedrag van € 50. In geval van opzet of bewuste roekeloosheid van het management van Heaveness B.V. vervallen de genoemde beperkingen.

10.2 Heaveness B.V. is niet verantwoordelijk voor de data – waaronder berichten, bomen en gebruikersnamen – die door gebruikers in de Heaveness-app zijn geplaatst, en aanvaardt daarom ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

11. Diversen

11.1 Heaveness B.V. heeft het recht om haar rechten en verplichtingen op grond van deze gebruiksvoorwaarden aan een derde over te dragen.

11.2 Heaveness B.V. kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen. Bij belangrijke wijzigingen wordt je daarover geïnformeerd.

12. Geschillen

12.1 Op deze overeenkomst en jouw gebruik van de Heaveness-app en aanverwante onderdelen is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen over de app, deze voorwaarden of een van de andere diensten van Heaveness B.V. en producten zullen, indien ze niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam. Als je niet bij de rechtbank Amsterdam wilt procederen, kun je dat binnen een maand nadat we je schriftelijk op de hoogte hebben gesteld van ons voornemen om bij die rechtbank te gaan procederen aan ons laten weten. In dat geval is de wettelijk bevoegde rechter alsnog bevoegd.