Deelnameformulier - Heaveness

DEELNAMEFORMULIER en VOLMACHT AANVAARDING CERTIFICATEN 7THV Holding B.V. (Houdersmaatschappij Heaveness bv) indien een natuurlijk persoon als certificaathouder wenst te participeren:


Achternaam *
Voornamen (voluit) *
Geslacht *
Geboorteplaats *
Geboortedatum *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoonnummer (vast)
Telefoonnummer (mobiel)
E-Mail *
Rekeningnummer voor uitkeringen *
Legitimatiebewijs *
Geldig tot *
Legitimatienummer *
Burgelijke staat *
Indien gehuwd


Indien echtgen(o)ot(e) van toepassing:
Achternaam
Voornamen (voluit)
Geslacht *
Geboorteplaats
Geboortedatum


Overige gegevens:
Bankrekening waarvan betaald wordt *
Tenaamstelling rekening waarvan betaald wordt *
verklaart hierbij:
1) Zich te verplichten deel te nemen in het kapitaal van 7THV Holding B.V., met statutaire zetel te Amsterdam (hierna: “de BV”) via Stichting Administratiekantoor 7THV Holding, gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende: 1e Havendwarsstraat 4 te (2161 HG) Lisse, voor het aantal aandelen dat u op de afrekenpagina afrekent, uitgegeven als certificaten tegen inbreng van een bedrag van zegge, vijfhonderdvijftig euro, € 550,- per certificaat.
2) Zich te verplichten deel te nemen in, mede te werken aan en reeds nu voor alsdan toestemming te verlenen aan de toetreding van andere deelnemers in het kapitaal van de BV (al dan niet via certificaten);
3) Bekend te zijn met en akkoord te gaan met de inhoud van de bepalingen van de statuten van de BV, de statuten van Stichting Administratiekantoor 7TH Holding, de Administratievoorwaarden en de Aandeelhoudersovereenkomst, waarvan ondergetekende kopieën heeft ontvangen.

En,

Volmacht te verlenen aan iedere notarieel medewerker werkzaam ten kantore van Notariskantoor Timmers te Lisse of haar rechtsopvolgers, allen afzonderlijk, om voor en namens de volmachtgever:

a. te compareren bij een notariële akte waarbij aan de volmachtgever conform het aan deze volmacht gehechte deelnameformulier certificaten (via Stichting Administratiekantoor 7THV, gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende: kantoorhoudende: 1e Havendwarsstraat 4 te (2161 HG) Lisse) in het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: 7THV B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende: 1e Havendwarsstraat 4 te (2161 HG) Lisse, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74298682, worden uitgegeven, en die akte te ondertekenen; de volmacht houdt tevens in eventueel noodzakelijk blijkende wijzigingen aan te brengen;
b. de daartoe benodigde akten en stukken te tekenen, en al datgene te verrichten wat de gevolmachtigde ter zake nader nodig, nuttig of raadzaam voorkomt, alles met het recht van substitutie.

Deze volmacht wordt beheerst door Nederlands recht en blijft van kracht tot de volmachtgever deze jegens de gevolmachtigde schriftelijk zal hebben herroepen.

De volmachtgever geeft de gevolmachtigde uitdrukkelijk de bevoegdheid om ook namens de wederpartij(en) van de volmachtgever als gevolmachtigde op te treden.

Uw betaling bij dit deelname formulier geldt als akkoord voor deelname, er wordt contact met u opgenomen voor verdere afronding.