fbpx

WARUNKI UŻYTKOWANIA APLIKACJI HEAVENESS

1. Konto

1.1. Aby zostać użytkownikiem aplikacji Heaveness, należy zarejestrować się, zakładając konto. Do tego celu potrzebne jest przynajmniej imię i nazwisko oraz adres e-mail.

1.2. Zakładając konto, wyrażasz zgodę na stosowanie niniejszych warunków użytkowania i wszystkich innych zasad użytkowania aplikacji, również tych wskazanych w instrukcji obsługi.

1.3. Heaveness B.V. ma prawo w dowolnym momencie zablokować Twoje konto, m.in. w przypadku postępowania wbrew niniejszym warunkom użytkowania, usunięcia lub zablokowania jako członka drzewa oraz zgłoszenia lub usunięcia Twoich wiadomości.

2. Światełka

2.1. Światełka to środek płatniczy obowiązujący wyłącznie w aplikacji Heaveness.

2.2. Światełka opłaca się za pośrednictwem Apple (smartfony z iOS) lub Google (smartfony z Androidem). Do tych zakupów zastosowanie mają warunki Apple lub Google. Światełek nie można wymieniać na gotówkę.

2.3. Ceny Światełek i produktów aplikacji, które można przy ich pomocy nabywać, mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

3. Sadzenie drzew i zarządzanie nimi

3.1. Po zakończeniu opłaconego okresu, drzewo specjalne staje się drzewem Heaveness, chyba że okres ten zostanie przedłużony wskutek płatności przy użyciu Światełek.

3.2. Użytkownik, który posadził drzewo, staje się jego administratorem i może zapraszać innych członków drzewa do objęcia roli moderatora. Zaproszony członek staje się moderatorem dopiero po akceptacji zaproszenia.

3.3. Administrator drzewa może je usunąć. Może również przenieść prawo zarządzania na innego członka.

4. Widoczność drzew i wiadomości

4.1. Administrator lub moderator określa, czy drzewo ma status publiczny, zamknięty lub tajny.

4.2. W przypadku drzewa publicznego wszyscy użytkownicy mogą wyświetlać drzewo i jego oś czasu. Prawo dodawania wiadomości lub akcesoriów posiadają wyłącznie użytkownicy będący członkami drzewa. Członkowie mogą zapraszać nowych członków. Każdy może zgłaszać chęć przynależności do drzewa.

4.3. Drzewa zamknięte można wyszukiwać po nazwisku, jednakże drzewo i jego oś czasu widoczne są wyłącznie dla członków danego drzewa. Członkowie drzewa mogą zapraszać nowych członków i każdy może zgłaszać chęć członkostwa.

4.4. Tajne drzewo nie jest widoczne w wyszukiwarce. Członkowie drzewa mogą zapraszać użytkowników do zostania członkami.

4.5. Administrator lub moderator decyduje o akceptacji użytkowników zgłoszonych lub zaproszonych do zostania członkami.

4.6. Wiadomość prywatna jest widoczna wyłącznie dla jej autora.

5. Wiadomości i akcesoria

5.1. W celu umieszczenia wiadomości i akcesoriów użytkownik musi być członkiem drzewa.

5.2. Zamieszczone wiadomości wyświetlają się na tablicy drzewa. W przypadku umieszczenia akcesorium, na tablicy pojawia się również jego opis i tekst. Inni członkowie mogą oceniać i komentować wiadomości.

5.3. Akcesoria, w zależności od typu, umieszczane są na lub przy drzewie. Akcesorium wyświetlane jest na lub przy drzewie przez czas określony w sklepie.

6. Usuwanie drzew, wiadomości, akcesoriów, użytkowników

6.1. Administrator lub moderator może, według własnego uznania, usuwać wiadomości lub akcesoria oraz usuwać i blokować członków drzewa. Zablokowany członek nie może już dłużej zgłaszać chęci członkostwa dla danego drzewa.

6.2. Heaveness B.V. ma prawo całkowicie usunąć drzewo z jego dodatkami np. w przypadku sprzeczności z zasadami postępowania. Wydane Światełka nie są zwracane, a użytkownik nie zostaje o tym powiadomiony.

6.3. Usunięte drzewa, wiadomości i akcesoria oraz zablokowane profile nie mogą być przywracane.

6.4. W przypadku usunięcia drzewa, usuwane są również wszystkie związane z nim wiadomości i akcesoria.

6.5. Nie można prowadzić korespondencji na temat usuwania drzew, wiadomości i akcesoriów oraz usuwania i blokowania użytkowników.

7. Zasady postępowania

7.1. Zabrania się publikowania niecenzuralnych, krzywdzących, obraźliwych lub dyskryminujących wyrażeń, rozpowszechniania poufnych informacji osobistych o innych osobach lub innych niezgodnych z prawem treści, bądź korzystania z aplikacji w sposób powodujący uciążliwości dla innych użytkowników lub Heaveness B.V.

7.2. Jeśli użytkownik uważa, że drzewo, akcesorium lub wiadomość jest sprzeczna z niniejszymi warunkami użytkowania, ogólnymi normami przyzwoitości lub zasadami postępowania, powinien zgłosić to administratorowi danego drzewa. Administrator podejmuje decyzję o usunięciu wiadomości.

8. Własność intelektualna i licencja

8.1. Prawa własności intelektualnej do aplikacji Heaveness, wszystkie elementy aplikacji i powiązane media, usługi i produkty należą do spółki Heaveness B.V. lub jej licencjodawców. Prawo użytkowania aplikacji Heaveness jest uzależnione od przestrzegania niniejszych warunków użytkowania.

8.2. O ile nie jest to niezbędne do normalnego użytkowania aplikacji Heaveness, zabrania się powielania lub publikacji aplikacji Heaveness, jej elementów lub powiązanych mediów, usług i produktów bądź jakiegokolwiek innego naruszania prawa własności intelektualnej związanego z aplikacją Heaveness, jej elementami lub powiązanymi mediami, usługami i produktami.

8.3. Zabrania się publikacji obrazów i tekstów, do których nie posiada się praw autorskich, chyba że uzyska się zgodę twórcy. Heaveness B.V. nie ponosi odpowiedzialności za szkody stron trzecich związanych z naruszeniem tego warunku.

8.4. Poprzez publikację obrazu lub tekstu użytkownik udziela Heaveness B.V. międzynarodowej, wieczystej, niewyłącznej licencji na publikację i rozpowszechnianie obrazu lub tekstu w aplikacji i powiązanych aplikacjach i stronach internetowych, także w zmienionej formie. Heaveness B.V. nie wypłaca w związku z tym żadnego wynagrodzenia.

9. Dostępność aplikacji i danych

9.1. Heaveness B.V. może w dowolnym momencie przerwać dostęp do aplikacji lub jej elementów, np. w celu konserwacji.

9.2. Mimo iż Heaveness B.V. dokłada wszelkich starań w celu zachowania i utrzymania dostępności wszystkich danych w aplikacji, nie może ono zagwarantować, że konto, drzewa, wiadomości, akcesoria oraz pozostałe dane użytkowania będą dostępne w dowolnym momencie, ani że wszystkie dane będą chronione przed utratą.

9.3. Heaveness B.V. ma prawo w dowolnym momencie zawiesić świadczenie usług, a tym samym dostępność konta, drzew, wiadomości, akcesoriów oraz pozostałych danych użytkownika.

10. Odpowiedzialność

10.1. Odpowiedzialność za ewentualne szkody będące skutkiem użytkowania aplikacji Heaveness lub innych usług i produktów Heaveness B.V. pozostaje ograniczona do kwoty wypłacanej przez ubezpieczyciela Heaveness B.V. Jeżeli Heaveness B.V. nie posiada ubezpieczenia na daną szkodę lub ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, odpowiedzialność pozostaje ograniczona do kwoty łącznej netto uzyskanej od osoby zainteresowanej za użytkowanie aplikacji Heaveness w okresie dwunastu miesięcy przed wystąpieniem szkody lub, jeżeli osoba zainteresowana nie dokonywała płatności na rzecz Heaveness B.V., do kwoty 50 €. Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania w przypadku umyślnego działania lub niedbalstwa kierownictwa Heaveness B.V.

10.2. Heaveness B.V. nie jest odpowiedzialne za dane – w tym wiadomości, drzewa i nazwy użytkowników – umieszczane przez użytkowników aplikacji Heaveness i nie ponosi w tym względzie żadnej odpowiedzialności.

11. Różne

11.1. Heaveness B.V. ma prawo przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszych warunków użytkowania na strony trzecie.

11.2. Heaveness B.V. może w dowolnym momencie zmienić treść niniejszych warunków użytkowania. Użytkownicy informowani są o istotnych zmianach.

12. Spory

12.1. Do niniejszej umowy i korzystania z aplikacji Heaveness i powiązanych elementów zastosowanie ma prawo holenderskie.

12.2. Wszystkie spory dotyczące aplikacji, niniejszych warunków oraz innych usług i produktów Heaveness B.V., które nie mogą zostać rozwiązane we wzajemnym porozumieniu, zostaną skierowane do właściwego sądu w Amsterdamie. Jeżeli użytkownik nie chce rozstrzygać sprawy w sądzie w Amsterdamie, powinien powiadomić nas o tym w terminie miesiąca od momentu pisemnego poinformowania o naszym zamiarze prowadzenia sprawy przed tym sądem. W takim przypadku zachowana zostaje właściwość ustawowo upoważnionego sądu.